1'den 100'e kadar Ermenice sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır զրո -
1 Bir մեկ -
2 Iki երկու -
3 Üç երեք -
4 Dört չորս -
5 Beş հինգ -
6 Altı վեց -
7 Yedi յոթ -
8 Sekiz ութ -
9 Dokuz ինը -
10 On տասը -
11 On bir տասնմեկ -
12 On iki տասներկու -
13 On üç տասներորդ -
14 On dört տասնչորս -
15 On beş տասնհինգ -
16 On altı տասնվեց -
17 On yedi տասնյոթ -
18 On sekiz տասնութ -
19 On dokuz տասնինն -
20 Yirmi քսան -
21 Yirmi bir քսան -
22 Yirmi iki քսան երկու -
23 Yirmi üç քսաներեք -
24 Yirmi dört քսանչորս -
25 Yirmi beş քսանհինգ -
26 Yirmi altı քսանվեց -
27 Yirmi yedi քսան յոթ -
28 Yirmi sekiz քսան ութ -
29 Yirmi dokuz քսանինը -
30 Otuz երեսուն -
31 Otuz bir երեսուն մեկ -
32 Otuz iki երեսուն երկու -
33 Otuz üç երեսուն երեք -
34 Otuz dört երեսուն չորս -
35 Otuz beş երեսուն հինգ -
36 Otuz altı երեսուն վեց -
37 Otuz yedi երեսուն յոթ -
38 Otuz sekiz երեսուն ութ -
39 Otuz dokuz երեսուն ինը -
40 Kırk քառասուն -
41 Kırk bir քառասունմեկ -
42 Kırk iki քառասուներկու -
43 Kırk üç քառասուներեք -
44 Kırk dört քառասունչորս -
45 Kırk beş քառասունհինգ -
46 Kırk altı քառասունվեց -
47 Kırk yedi քառասունյոթ -
48 Kırk sekiz քառասունութ -
49 Kırk dokuz քառասուն ինը -
50 Elli հիսուն -
51 Elli bir հիսունմեկ -
52 Elli iki Հիսուն երկու -
53 Elli üç Հիսուն երեք -
54 Elli dört հիսունչորս -
55 Elli beş հիսունհինգ -
56 Elli altı հիսուն վեց -
57 Elli yedi հիսունյոթ -
58 Elli sekiz հիսուն ութ -
59 Elli dokuz հիսուն ինը -
60 Altmış վաթսուն -
61 Altmış bir վաթսուն մեկ -
62 Altmış iki վաթսուն երկու -
63 Altmış üç վաթսուն երեք -
64 Altmış dört վաթսուն չորս -
65 Altmış beş վաթսուն հինգ -
66 Altmış altı վաթսուն վեց -
67 Altmış yedi վաթսուն յոթ -
68 Altmış sekiz վաթսունութ -
69 Altmış dokuz վաթսունինը -
70 Yetmiş յոթանասուն -
71 Yetmiş bir յոթանասուն մեկ -
72 Yetmiş iki յոթանասուն երկու -
73 Yetmiş üç յոթանասուն երեք -
74 Yetmiş dört յոթանասուն չորս -
75 Yetmiş beş յոթանասուն հինգ -
76 Yetmiş altı յոթանասուն վեց -
77 Yetmiş yedi յոթանասուն յոթ -
78 Yetmiş sekiz յոթանասունութ -
79 Yetmiş dokuz յոթանասուն ինը -
80 Seksen ութսուն -
81 Seksen bir ութսուն մեկ -
82 Seksen iki ութսուն երկու -
83 Seksen üç ութսուն երեք -
84 Seksen dört ութսունչորս -
85 Seksen beş ութսունհինգ -
86 Seksen altı ութսուն վեց -
87 Seksen yedi ութսուն յոթ -
88 Seksen sekiz ութսուն ութ -
89 Seksen dokuz ութսուն ինը -
90 Doksan իննսուն -
91 Doksan bir իննսուն մեկ -
92 Doksan iki իննսուն երկու -
93 Doksan üç իննսուն երեք -
94 Doksandört իննսուն չորս -
95 Doksan beş իննսունհինգ -
96 Doksan altı իննսունվեց -
97 Doksan yedi իննսուն յոթ -
98 Doksan sekiz իննսուն ութ -
99 Doksan dokuz իննսուն ինը -
100 Yüz հարյուր -