1'den 100'e kadar Arnavutça sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Zero -
1 Bir Një -
2 Iki Dy -
3 Üç Tre -
4 Dört Katër -
5 Beş Pesë -
6 Altı Gjashtë -
7 Yedi Shtatë -
8 Sekiz Tetë -
9 Dokuz Nëntë -
10 On Dhjetë -
11 On bir Njëmbëdhjetë -
12 On iki Dymbëdhjetë -
13 On üç Trembëdhjetë -
14 On dört Katërmbëdhjetë -
15 On beş Pesëmbëdhjetë -
16 On altı Gjashtëmbëdhjetë -
17 On yedi Shtatëmbëdhjetë -
18 On sekiz Tetëmbëdhjetë -
19 On dokuz Nëntëmbëdhjetë -
20 Yirmi Njëzet -
21 Yirmi bir Njëzet e një -
22 Yirmi iki Njëzet e dy -
23 Yirmi üç Njëzet e tre -
24 Yirmi dört Njëzet e katër -
25 Yirmi beş Njëzet e pese -
26 Yirmi altı Njëzet e gjashtë -
27 Yirmi yedi Njëzet e shtatë -
28 Yirmi sekiz Njëzet e tetë -
29 Yirmi dokuz Njëzet e nëntë -
30 Otuz Tridhjetë -
31 Otuz bir Tridhjetë një -
32 Otuz iki Tridhjetë e dy -
33 Otuz üç Tridhjetë e tre -
34 Otuz dört Tridhjetë e katër -
35 Otuz beş Tridhjetë e pesë -
36 Otuz altı Tridhjetë e gjashtë -
37 Otuz yedi Tridhjetë e shtatë -
38 Otuz sekiz Tridhjetë e tetë -
39 Otuz dokuz Tridhjetë e nëntë -
40 Kırk Dyzetë -
41 Kırk bir Dyzet e një -
42 Kırk iki Dyzet e dy -
43 Kırk üç Dyzet e tre -
44 Kırk dört Dyzet e katër -
45 Kırk beş Dyzet e pesë -
46 Kırk altı Dyzet e gjashtë -
47 Kırk yedi Dyzet e shtatë -
48 Kırk sekiz Dyzet e tetë -
49 Kırk dokuz Dyzet e nëntë -
50 Elli Pesëdhjetë -
51 Elli bir Pesëdhjetë e një -
52 Elli iki Pesëdhjetë e dy -
53 Elli üç Pesëdhjetë e tre -
54 Elli dört Pesëdhjetë e katër -
55 Elli beş Pesëdhjetë e pesë -
56 Elli altı Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Elli yedi Pesëdhjetë e shtatë -
58 Elli sekiz Pesëdhjetë e tetë -
59 Elli dokuz Pesëdhjetë e nëntë -
60 Altmış Gjashtëdhjetë -
61 Altmış bir Gjashtëdhjetë e një -
62 Altmış iki Gjashtëdhjetë e dy -
63 Altmış üç Gjashtëdhjetë e tre -
64 Altmış dört Gjashtëdhjetë e katër -
65 Altmış beş Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Altmış altı Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Altmış yedi Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Altmış sekiz Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Altmış dokuz Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Yetmiş Shtatëdhjetë -
71 Yetmiş bir Shtatëdhjetë e një -
72 Yetmiş iki Shtatëdhjetë e dy -
73 Yetmiş üç Shtatëdhjetë e tre -
74 Yetmiş dört Shtatëdhjetë e katër -
75 Yetmiş beş Shtatëdhjetë e pesë -
76 Yetmiş altı Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Yetmiş yedi Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Yetmiş sekiz Shtatëdhjetë e tetë -
79 Yetmiş dokuz Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Seksen Tetëdhjetë -
81 Seksen bir Tetëdhjetë e një -
82 Seksen iki Tetëdhjetë e dy -
83 Seksen üç Tetëdhjetë e tre -
84 Seksen dört Tetëdhjetë e katër -
85 Seksen beş Tetëdhjetë e pesë -
86 Seksen altı Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Seksen yedi Tetëdhjetë e shtatë -
88 Seksen sekiz Tetëdhjetë e tetë -
89 Seksen dokuz Tetëdhjetë e nëntë -
90 Doksan Nëntëdhjetë -
91 Doksan bir Nëntëdhjetë e një -
92 Doksan iki Nëntëdhjetë e dy -
93 Doksan üç Nëntëdhjetë e tre -
94 Doksandört Nëntëdhjetë e katër -
95 Doksan beş Nëntëdhjetë e pesë -
96 Doksan altı Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Doksan yedi Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Doksan sekiz Nëntëdhjetë e tetë -
99 Doksan dokuz Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Yüz Njëqindë -