1'den 100'e kadar Norveçce sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Null
1 Bir Ett
2 Iki To
3 Üç Tre
4 Dört Fire
5 Beş Fem
6 Altı Seks
7 Yedi Sju
8 Sekiz åtte
9 Dokuz Ni
10 On Ti
11 On bir Elleve
12 On iki Tolv
13 On üç Tretten
14 On dört Fjorten
15 On beş Femten
16 On altı Seksten
17 On yedi Seventeen
18 On sekiz Atten
19 On dokuz Nitten
20 Yirmi Tjue
21 Yirmi bir Tjueen
22 Yirmi iki Tjueto
23 Yirmi üç Tjuetre
24 Yirmi dört Tjuefire
25 Yirmi beş Tjuefem
26 Yirmi altı Tjueseks
27 Yirmi yedi Tjue sju
28 Yirmi sekiz Tjueåtte
29 Yirmi dokuz Tjueni
30 Otuz Tretti
31 Otuz bir Trettien
32 Otuz iki Tretti to
33 Otuz üç Trettitre
34 Otuz dört Trettifire
35 Otuz beş Trettifem
36 Otuz altı Trettiseks
37 Otuz yedi Trettisyv
38 Otuz sekiz Trettiåtte
39 Otuz dokuz Tretti ni
40 Kırk Førti
41 Kırk bir Førti ett
42 Kırk iki Førtito
43 Kırk üç Førtitre
44 Kırk dört Førti fire
45 Kırk beş Førtifem
46 Kırk altı Førti seks
47 Kırk yedi Førti syv
48 Kırk sekiz Førtiåtte
49 Kırk dokuz Førti ni
50 Elli Femti
51 Elli bir Femtien
52 Elli iki Femtito
53 Elli üç Femtitre
54 Elli dört Femtifire
55 Elli beş Femtifem
56 Elli altı Femtiseks
57 Elli yedi Femti sju
58 Elli sekiz Femtiåtte
59 Elli dokuz Femtini
60 Altmış Seksti
61 Altmış bir Sekstien
62 Altmış iki Sekstito
63 Altmış üç Sekstitre
64 Altmış dört Sekstifire
65 Altmış beş Sekstifem
66 Altmış altı Sekstiseks
67 Altmış yedi Sekstisju
68 Altmış sekiz Sekstiåtte
69 Altmış dokuz Sekstini
70 Yetmiş Sytti
71 Yetmiş bir Syttiett
72 Yetmiş iki Syttito
73 Yetmiş üç Sytti tre
74 Yetmiş dört Syttifire
75 Yetmiş beş Syttifem
76 Yetmiş altı Syttiseks
77 Yetmiş yedi Seventy Seven
78 Yetmiş sekiz Sytti åtte
79 Yetmiş dokuz Syttini
80 Seksen åtti
81 Seksen bir åttien
82 Seksen iki åttito
83 Seksen üç åttitre
84 Seksen dört åtti fire
85 Seksen beş åttifem
86 Seksen altı åttiseks
87 Seksen yedi åtti sju
88 Seksen sekiz åttiåtte
89 Seksen dokuz åtti ni
90 Doksan Ninety
91 Doksan bir Nitti ett
92 Doksan iki Nittito
93 Doksan üç Nitti tre
94 Doksandört Nittifire
95 Doksan beş Nittifem
96 Doksan altı Nitti seks
97 Doksan yedi Nitti sju
98 Doksan sekiz Nittiåtte
99 Doksan dokuz Nittini
100 Yüz Ett hundre