1'den 100'e kadar Malta dili sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır żero -
1 Bir Wieħed -
2 Iki żewġ -
3 Üç Tliet -
4 Dört Erba -
5 Beş ħamsa -
6 Altı Sitta -
7 Yedi Seba -
8 Sekiz Tmien -
9 Dokuz Disa -
10 On Għaxar -
11 On bir ħdax -
12 On iki Tnax -
13 On üç Tlettax -
14 On dört Erbatax -
15 On beş Ħmistax -
16 On altı Sittax -
17 On yedi Sbatax -
18 On sekiz Tmintax -
19 On dokuz Dsatax -
20 Yirmi Għoxrin -
21 Yirmi bir Għoxrin wieħed -
22 Yirmi iki Tnejn u għoxrin -
23 Yirmi üç Għoxrin tlieta -
24 Yirmi dört Erbgħa u għoxrin -
25 Yirmi beş ħamsa u għoxrin -
26 Yirmi altı Għoxrin sitta -
27 Yirmi yedi Sebgħa u għoxrin -
28 Yirmi sekiz Tmienja u għoxrin -
29 Yirmi dokuz Għoxrin disa -
30 Otuz Tletin -
31 Otuz bir Tletin wieħed -
32 Otuz iki Tnejn u tletin -
33 Otuz üç Tlieta u tletin -
34 Otuz dört Erbgħa u tletin -
35 Otuz beş ħamsa u tletin -
36 Otuz altı Sitta u tletin -
37 Otuz yedi Sebgħa u tletin -
38 Otuz sekiz Tmienja u tletin -
39 Otuz dokuz Tletin disa -
40 Kırk Erbgħin -
41 Kırk bir Erbgħin wieħed -
42 Kırk iki Erbgħin tnejn -
43 Kırk üç Erbgħin tlieta -
44 Kırk dört Erbgħin erba -
45 Kırk beş ħamsa u erbgħin -
46 Kırk altı Sitta u erbgħin -
47 Kırk yedi Sebgħa u erbgħin -
48 Kırk sekiz Erbgħin tmienja -
49 Kırk dokuz Erbgħin disa -
50 Elli ħamsin -
51 Elli bir ħamsin wieħed -
52 Elli iki ħamsin tnejn -
53 Elli üç ħamsin tlieta -
54 Elli dört ħamsin erba -
55 Elli beş ħamsa u ħamsin -
56 Elli altı ħamsin sitta -
57 Elli yedi Seba w ħamsin -
58 Elli sekiz ħamsin tmienja -
59 Elli dokuz Disgħa u ħamsin -
60 Altmış Sittin -
61 Altmış bir Sittin wieħed -
62 Altmış iki Tnejn u sittin -
63 Altmış üç Sittin tlieta -
64 Altmış dört Sittin erba -
65 Altmış beş ħamsa u sittin -
66 Altmış altı Sitta u sittin -
67 Altmış yedi Sebgħa u sittin -
68 Altmış sekiz Sittin tmienja -
69 Altmış dokuz Disgħa u sittin -
70 Yetmiş Sebgħin -
71 Yetmiş bir Sebgħin wieħed -
72 Yetmiş iki Sebgħin tnejn -
73 Yetmiş üç Sebgħin tlieta -
74 Yetmiş dört Erbgħa u sebgħin -
75 Yetmiş beş ħamsa u sebgħin -
76 Yetmiş altı Sebgħin sitta -
77 Yetmiş yedi Sebg -
78 Yetmiş sekiz Sebgħin tmienja -
79 Yetmiş dokuz Disgħa u sebgħin -
80 Seksen Tmenin -
81 Seksen bir Tmenin wieħed -
82 Seksen iki Tnejn u tmenin -
83 Seksen üç Tlieta u tmenin -
84 Seksen dört Tmenin erba -
85 Seksen beş ħamsa u tmenin -
86 Seksen altı Tmenin sitta -
87 Seksen yedi Tmenin seba -
88 Seksen sekiz Tmenin tmienja -
89 Seksen dokuz Tmenin disa -
90 Doksan Disgħin -
91 Doksan bir Disgħin wieħed -
92 Doksan iki Disgħin tnejn -
93 Doksan üç Disgħin tlieta -
94 Doksandört Disgħin erba -
95 Doksan beş Disgħin ħamsa -
96 Doksan altı Sitta u disgħin -
97 Doksan yedi Disgħin seba -
98 Doksan sekiz Tmienja u disgħin -
99 Doksan dokuz Disgħin -
100 Yüz Mija -