1'den 100'e kadar Arapça sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0Sıfırصفر
1Birواحد
2Ikiاثنان
3Üçثلاثة
4Dörtأربعة
5Beşخمسة
6Altıستة
7Yediسبعة
8Sekizثمانية
9Dokuzتسعة
10Onعشرة
11On birأحد عشر
12On ikiاثنا عشر
13On üçثلاثة عشر
14On dörtأربعة عشرة
15On beşخمسة عشر
16On altıست عشرة
17On yediسبعة عشر
18On sekizثمانية عشر
19On dokuzتسعة عشر
20Yirmiعشرون
21Yirmi birواحد وعشرون
22Yirmi ikiإثنان وعشرون
23Yirmi üçثلاثة وعشرين
24Yirmi dörtأربع وعشرين
25Yirmi beşخمسة وعشرين
26Yirmi altıستة وعشرين
27Yirmi yediسبعة وعشرون
28Yirmi sekizثمانية وعشرين
29Yirmi dokuzتسعة وعشرون
30Otuzثلاثون
31Otuz birثلاثون واحد
32Otuz ikiاثنين وثلاثين
33Otuz üçثلاثة وثلاثين
34Otuz dörtأربعة وثلاثين
35Otuz beşخمسة وثلاثين
36Otuz altıستة وثلاثين
37Otuz yediسبعة وثلاثون
38Otuz sekizثمانية وثلاثون
39Otuz dokuzثلاثين تسعة
40Kırkأربعون
41Kırk birأربعون واحد
42Kırk ikiاثنين وأربعين
43Kırk üçثلاثة وأربعون
44Kırk dörtأربعة وأربعون
45Kırk beşخمسة وأربعين
46Kırk altıستة وأربعين
47Kırk yediسبعة وأربعون
48Kırk sekizثمان وأربعين
49Kırk dokuzتسعة وأربعون
50Elliخمسون
51Elli birواحد وخمسون
52Elli ikiإثنان وخمسون
53Elli üçثلاثة وخمسون
54Elli dörtأربعة وخمسين
55Elli beşخمسة وخمسون
56Elli altıستة وخمسون
57Elli yediسبعة وخمسين
58Elli sekizثمانية وخمسون
59Elli dokuzتسعة وخمسون
60Altmışستون
61Altmış birإحدى وستين
62Altmış ikiاثنان وستون
63Altmış üçثلاثة وستون
64Altmış dörtأربعة وستون
65Altmış beşخمسة وستون
66Altmış altıستة وستين
67Altmış yediسبعة وستين
68Altmış sekizثمانية وستين
69Altmış dokuzتسعة وستين
70Yetmişسبعون
71Yetmiş birسبعين واحد
72Yetmiş ikiاثنان وسبعون
73Yetmiş üçثلاثة وسبعون
74Yetmiş dörtأربعة وسبعين
75Yetmiş beşخمسة وسبعون
76Yetmiş altıستة وسبعين
77Yetmiş yediسبعة وسبعون
78Yetmiş sekizثمانية وسبعين
79Yetmiş dokuzتسعة وسبعون
80Seksenثمانون
81Seksen birثمانون واحد
82Seksen ikiثمانين اثنين
83Seksen üçوثلاثة وثمانين
84Seksen dörtثمانون أربعة
85Seksen beşخمسة وثمانون
86Seksen altıستة وثمانون
87Seksen yediسبعة وثمانون
88Seksen sekizثمانية وثمانون
89Seksen dokuzوتسعة وثمانون
90Doksanتسعون
91Doksan birتسعين واحد
92Doksan ikiتسعين اثنين
93Doksan üçثلاثة وتسعون
94Doksandörtتسعين أربعة
95Doksan beşتسعين خمسة
96Doksan altıستة وتسعون
97Doksan yediتسعون سبعة
98Doksan sekizثمانية وتسعين
99Doksan dokuzتسعة وتسعين
100Yüzمائة

Comments